DOKUMENTACIJA

Obrazci

Za odobritev posojila je potrebno prinesti sledečo dokumentacijo:

Dokumenti:

  • osebni dokument
  • davčno številko
  • vlogo za odobritev posojila
  • kopije zadnjih treh plačilnih list
  • potrdilo delodajalca o plači in delovni dobi prosilca, poroka
  • odstopno izjavo z upravno-izplačilno prepovedjo, potrjeno pri delodajalcu
  • potrdilo matične banke o prilivih posojilojemalca za zadnje 3-9 mesece
  • zadnja tri obvestila ZPIZ-a (upokojenci)
  • kopije drugih posojilnih pogodb
  • potrdilo o številu družinskih članov
  • potrdilo o premoženjkem stanju oziroma dohodku iz tega premoženja

Dokumentacija v primeru zavarovanja posojila pri zavarovalnici:

  • vprašalnik za presojo možnosti zavarovanja posojila

Dodatna dokumentacija samostojnih podjetnikov:

Samostojni podjetniki predložijo še:

  • potrdilo o registraciji dejavnosti
  • potrdilo o zaposlitvi delavcev za nedoločen čas (pogodba o zaposlitvi in kopija delovne knjižice)
  • potrdilo o plačanem stanovanjskem prispevku
  • potrdilo o bruto zavarovalni osnovi
  • zadnjo odločbo o davku na dohodek iz dejavnosti in davčni obračun, na podlagi katerega je bila odločba izdana
  • zadnjo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida 

Dokumentacija pri gradnji, rekonstrukciji, adaptaciji:

  • veljavni računi oziroma predračuni trgovine z gradbenim materialom ali pogodba z izvajalcem gradbenih del
  • zemljiškoknjižni izpisek (star največ 30 dni) ali v primeru, da objekt še ni vpisan v zemljiški knjigi, originalna kupoprodajna pogodba (overjena pri notarju)
  • veljavno gradbeno dovoljenje
  • v primeru adaptacije ustrezna lokacijska informacija (stara največ 30 dni) ali gradbeno dovoljenje

Dokumentacija pri nakupu ali odkupu solastniškega deleža:

  • kupoprodajna pogodba (overjena pri notarju)
  • druga ustrezna listina
 

 

Stanovanjska ustanova delavcev v obrti Kranj